.

TÁJÉKOZÓDJATOK AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKRŐL

TÁJÉKOZÓDJATOK AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKRŐL

Az Általános szerződési feltételek felvilágosítanak a feltételekről. A szolgáltatási szerződés létrejöttére is kitérünk itt.

Az Általános Szerződési Feltételek felvilágosítanak a feltételekről.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltató adatai: Leányvirág Vendégház – Üzemeltető: Iszlai Ágnes

Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 68B

Szolgáltatás címe: 2016 Leányfalu, Mátyás király u 66. Tel: +36302414050

Weboldal: www.leanyvirag.hu

E-mail: kapcsolat@leanyvirag.hu

NTAK regisztrációs szám: EG19019449

Általános szabályok

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” – a továbbiakban: ÁSZF – szabályozza a szolgáltató által 2016 Leányfalu, Mátyás király u 66. alatt üzemeltetett Leányvirág Vendégház szálláshelynek és az ahhoz kapcsolódó, a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően, a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó, mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

Jelen ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.

 

A szolgáltatás területi hatálya

Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

A Szolgáltató nem tartózkodik a Vendégházban, Önök, mint Szerződő felek, a Leányvirág Vendégház, Leányfalu, Mátyás király u 66. szám alatti 1 hálószobás, fürdőszobás, teljesen felszerelt konyhával, nappalival, bekerített kerttel, kerti bútorokkal, rendelkező vendégházat és szolgáltatásait magánszállásként, üdülési, pihenési célból saját felelősségükre veszik igénybe. A házban, illetve a kertben található berendezéseket és felszerelést, – ideértve a kerti grill, bográcsozó használatát, – az Önök rendelkezésére bocsátjuk ott tartózkodásuk alatt.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk vendégeink biztonsága érdekében, felhívjuk figyelmüket az esetleges veszélyforrásokra, azonban a házban, illetve a kertben lévő személyes vagyontárgyaikért, valamint a ház és környezete nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért, illetve a házban keletkezett károkért felelősséget nem tudunk vállalni.

Az Önök által a házban, annak berendezéseiben, környezetében okozott károkért kártérítési felelősség terheli Önöket.

Az engedéllyel vagy engedély nélkül behozott háziállatok által okozott sérülésekért, károkért a vendéget kártérítési kötelezettség terheli a szálláshely felé.

A házban TILOS a dohányzás!

A tartózkodás idején felmerülő bármely probléma esetén a szolgáltató telefonon (+3630 241 4050) illetve írásban a kapcsolat@leanyvirag.hu címen elérhető, a probléma mielőbbi megoldása érdekében. A Vendég panasztételi joga a szálláshely elhagyását követően megszűnik.

 

A szerződő fél

A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: vendég.

A szolgáltató és a vendég a – feltételek teljesülése esetén – szükség szerint a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak – a továbbiakban együttesen: szerződő felek.

 

A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása

A vendég írásban – e-mailben vagy a  www.leanyvirag.hu webhely foglalási rendszerén keresztül – küldött ajánlatkérésére a szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 48 órán belül ajánlatot küld a vendég részére.

A szolgáltatási szerződés a vendég által leadott megrendelés – foglalás – szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a megrendelés – foglalás – írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásban visszaigazolta, a megrendelés, vagy a megrendelés módosítás szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet.

A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól. Abban az esetben, ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott Vendégházat a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

A vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a szolgáltató legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző napon írásban hozzájárul.

A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.

 

Lemondási feltételek

A vendég (megrendelő) a foglalását lemondhatja, amennyiben a lemondási szándékát írásban jelzi a Vendégház felé.

A lemondott foglalásra befizetett foglalási díj felhasználható egy másik foglalásnál ugyanabban az értékben beszámítva 1 éven belül, vagy 5.000 Ft adminisztrációs költség levonását követően a szolgáltató visszautalja a vendég által megjelölt számlaszámra amennyiben a visszamondás az érkezési idő előtt több mint 14 nappal történik. Kivétel ez alól a kiemelt főszezon, ekkor 30 napon túli lemondás esetén tudjuk a befizetett foglalót visszautalni.

Érkezés előtti 14. napon belüli (kiemelt szezon esetén 30 napon belüli) visszamondás esetén a foglalás értéke nem kerül visszautalásra, de szabad helyek függvényében felhasználható egy újabb foglalásra, amennyiben a lemondott időpontot sikerült másnak értékesíteni.

Időpont módosítására egyszer van lehetőség díjmentesen egy egy éven belüli új időpontra, további átfoglalást nem áll módunkban biztosítani. Amennyiben az átfoglalt időpont is, a vendég által újra meghiúsul, a Szolgáltatónál marad a befizetett foglalási díj, további követelése a vendégnek (megrendelőnek) nem lehet.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötött termékei – így például akciós ajánlatai – foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.

 

A szolgáltató által alkalmazott árak

A Vendégház érvényben lévő bruttó árai a www.leanyvirag.hu weboldalon feltüntetett árak. A szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a szerződő fél kérésére adott árajánlatában már megajánlott.

A szolgáltató az árak közlésekor köteles megjelölni az árak adótartalmának – így pl.: általános forgalmi adó, idegenforgalmi adó – jogszabály által meghatározott mértékét. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többlet terhet/terheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a szerződő félre és/vagy a vendégre.

A szolgáltató árait jogosult magyar forintban –a megrendelő kérésére bármely konvertibilis valutában is- meghatározni. A szolgáltató vállalja, hogy az aktuális árait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett www.leanyvirag.hu weboldalon közzéteszi. A helyi idegenforgalmi adó a szállásdíjon felül extra fizetendő a helyszínen Vendég/éj alapon. Az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség a 18 évet betöltött személyekre vonatkozik, mértékét Leányfalu Önkormányzata határozza meg.

 

A fizetés módja és annak garanciája

A szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson.

A vendég a tartózkodás időtartamára számított összeget több módon egyenlítheti ki.  A foglalás véglegesítéséhez a teljes végösszeg 25%-át a foglalást követő 3 munkanapon belül banki átutalással vagy SZÉP kártyás jóváírással küldi meg a szolgáltató részére. A fennmaradó összeget a helyszínen érkezéskor készpénzben, banki átutalással vagy SZÉP kártyás tranzakcióval egyenlítheti ki.

 

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt szállást az érkezés napján 15:00 órától 21.00 óráig foglalhatja el és azt utolsó tartózkodási napon délelőtt 11:00 óráig köteles elhagyni.

Abban az esetben, ha a vendég a Vendégházat az érkezési napon az előző pontban meghatározott időpont előtt kívánja elfoglalni, az elutazás napján a megjelölt időpont után kíván még maradni, azt felár ellenében a szabad kapacitás függvényében megteheti, előzetes egyeztetéssel, a Szolgáltató írásbeli beleegyezésével.

A vendégházban csak az előre bejelentett, fizető vendégek tartózkodhatnak. A szállásadó jogosult-előzetes bejelentés nélkül – ellenőrizni, hogy a szálláshelyen a bejelentett létszámban tartózkodnak-e a vendégek. Az ellenőrzés nem járhat a vendég zaklatásával, a személyi jogokat tiszteletben kell tartani.

 

A szerződés felmondása

A szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni a következő esetekben :

Ha a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szálláshelyet, illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja,

Ha a vendég a Vendégház házirendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,

Ha a vendég nem tartja be a Vendégház biztonsági szabályzatát – pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba,

Ha a vendég kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít. Ínkontinens, valamint önmagát ellátni nem képes vendég szintén nem veheti igénybe a Vendégház szolgáltatásait.

Ha  a  szerződő fél vagy a vendég a szolgáltató által igényelt fizetési garanciavállalási kötelezettségét a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti.

Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis maior” miatt nem teljesíthető, úgy a szerződés megszűnik.  A vendég a Vendégház összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.

 

A szolgáltatások biztosítása

Amennyiben a szolgáltató saját hibájából – különösen: túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák – nem tudja biztosítani a megrendelt szolgáltatásokat, köteles a vendég elhelyezéséről gondoskodni, vagy annak árát azonnal visszautalni a vendég által megadott számlaszámra kezelési költség levonása nélkül.

 

A szolgáltató kötelelezettségei

A megrendelésben visszaigazolt szolgáltatásokat az abban megjelölt áron, az ott kikötött időtartama – vagy az akadályoztatás megszűnéséig – egy másik ugyanazon, vagy magasabb kategóriájú szálláshelyre felajánlani, és a vendég elfogadása esetén biztosítani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a szolgáltatót terheli.

Igény esetén térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a vendégnek, hogy a szállás helyváltozást az általa megjelölt személlyel közölhesse.

Amennyiben a szolgáltató az előző pontban rögzített kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a vendég a számára felajánlott helyettesíthető szálláshelyet elfogadja, a vendég utólagos kártérítési igénnyel nem léphet fel.

 

A vendég jogai

A szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt szálláshely, valamint a szálláshely azon létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.

A vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban, vagy a helyszínen szóban előterjesztett panaszt, beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a vendégnek érdemi választ ad.

 

A vendég kötelezettségei

A vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a szolgáltató részére kiegyenlíteni, tehát a foglalást követő 3 napban a szállás értékének 25%át elutalni, a fennmaradó összeget a helyszínen érkezéskor készpénzben, banki átutalással vagy SZÉP kártyás tranzakcióval kiegyenlíteni.

A vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szállásadónál és minden szükséges adatot a tulajdonos rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.

A vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó 16 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szálláshelyen, és a kertben.

 

A vendég kártérítési felelőssége

A vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató, vagy harmadik személy elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek károkozásából kifolyólag.

A vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni.

 

A szolgáltató jogai

Amennyiben a vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégek azon vagyontárgyaira, melyeket a Vendégházba magával vitt.

 

A szolgáltató kötelezettségei

A szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni. A szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a problémát kezelni.

 

A szolgáltató kártérítési felelőssége

A szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a vendéget ért kárért, amely a Vendégházon belül, a Szolgáltató hibájából következett be.

A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

A szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató segítői és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoztak.

A szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a vendég a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a szolgáltatónál.

A szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára.

A szolgáltató nem vállal felelősséget a vendég által behozott elektromos berendezésekért, azok okozta károkért a vendég a felelős.

A szolgáltató kártérítési felelősségének mértéke a szerződés szerinti napi Vendégház ár összegének legfeljebb ötszöröse.

 

Titoktartás

A szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a vendég a szolgáltató tudomására hozta – a szerződő fél vonatkozó belső szabályai szerint eljárni.

 

Vis maior

Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárás béli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, karantén stb.) amely felett sem a szolgáltató, sem a vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel – vis maior – bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

Mindkét fél csak a következő esetekben mentesülhet a Szerződésben vállalt felelősség alól :

A körülmény közvetlen összefüggésbe hozható pl. Covid vírussal kapcsolatban, ebben az esetben hivatalos szervtől kapott igazolással (akkreditált) bizonyítási kötelezettsége van a vendégnek a Szolgáltató felé.

Következményei az ésszerűen elvárható intézkedésekkel sem elháríthatóak

és a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre látható. A Covid járvány miatti hatósági karantén elrendelése esetén is köteles igazolni a hivatalos szerv által kiadott akkreditált dokumentummal.

 

A szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság

A szerződő felek közötti jogviszonyra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény – rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A szerződéssel kapcsolatos vitás kérdésekkel kapcsolatos peres eljárás lefolytatására a szerződő felek a Vác Városi Bíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét, ennek hatásköre hiányában a Pest Megyei Bíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

Kiegészítés

A Szolgáltató weboldalán elérhető szolgáltatások használatával a Felhasználó elfogadja az itt felsorolt feltételeket.

A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalon közölt minden információ pontos legyen a feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a Szolgáltató sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget, illetve szavatosságot a weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül azon bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért. Az ajánlatok jogilag nem kötelező érvényűek, és semmilyen formában nem jelentenek kötelezettséget a Szolgáltató számára. A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a Felhasználó saját felelőssége.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, amelyekhez a Szolgáltató weboldala kapcsolódik, vagy amelyekre a weboldal hivatkozik.

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Szolgáltató – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A Szolgáltató az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

 

Szerzői jog

A Szolgáltató weboldala, az azon található minden képi, hang és szöveges tartalom és azok elrendezése, különösen nevek, logók, illetve grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok szerzői jogi oltalom alatt állnak.

A weboldal tartalma egészének, vagy részeinek bármilyen formában felhasználása különösen reprodukálása, átruházása, terjesztése, átdolgozása, vagy tárolása, a személyes használaton túl kizárólag a Szolgáltató kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

A weboldal teljes tartalma a Szolgáltató tulajdona, illetve rendelkezése alatt áll. A weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Amennyiben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény másként nem rendelkezik, a weboldal egyetlen része sem másolható vagy publikálható a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

A weboldalra feltöltött vagy Szolgáltatóhoz küldött üzenetek tartalmáért és a benne foglalt információk valóságtartalmáért és pontosságáért egyedül a küldő felel. A weboldal a látogatóknak nyújtott szolgáltatás. A Szolgáltató fenntartja a jogot a weboldal tartalmának indoklás és értesítés nélküli bármely időpontban történő módosítására vagy kiegészítésére.

A Szolgáltató fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő weboldal-használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Szolgáltató minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Amennyiben a hatályos jogszabályok szerint a jogi nyilatkozat bármely feltétele érvénytelennek minősülne, az nem érinti a többi feltétel érvényességét.

Amennyiben a hatályos jogszabályok szerint a jogi nyilatkozat bármely feltétele érvénytelennek minősülne, az nem érinti a többi feltétel érvényességét.

Kelt, Leányfalu 2022.május.

Az Általános szerződési feltételek felvilágosítottak
a feltételekről. Javasoljuk, hogy böngészd át az Adatvédelmi Tájékoztatót is.